นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้รับบริการระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์
(https:wellwishes.royaloffice.th)
ของหน่วยราชการในพระองค์

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
หน่วยราชการในพระองค์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ หน่วยราชการในพระองค์จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการดังกล่าว อาทิ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ ให้ได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยราชการในพระองค์จึงได้ประกาศนโยบายส่วนบุคคลตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ของหน่วยราชการในพระองค์ นโยบายนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้รับบริการ ระบบลงนาม ถวายพระพรออนไลน์ เพื่อที่จะได้ทราบและเข้าใจว่า หน่วยราชการในพระองค์ และส่วนงานต่าง ๆ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ตามนโยบายนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการระบบลงนามถวายพระพรออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนผู้รับบริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวผู้รับบริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” 

หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของหน่วยราชการในพระองค์ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ รวมถึง
การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ผู้รับบริการ ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

2. บุคคลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยราชการในพระองค์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการ ลงนามถวายพระพรออนไลน์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้งานโดยบุคลากรของหน่วยราชการในพระองค์ในส่วนงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายและส่วนงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในการทำงานของหน่วยราชการในพระองค์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างสำหรับผู้รับบริการที่จะถูกจัดเก็บ
หน่วยราชการในพระองค์ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ได้แก่ รายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน เลขหมายโทรศัพท์ ค่าการตั้งค่าบนระบบ ค่าการตั้งค่า ความปลอดภัยในบัญชี ไอพีแอดแดรส คุกกี้ เป็นต้น

4. หน่วยราชการในพระองค์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
หน่วยราชการในพระองค์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้รับบริการลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านระบบ wellwishes.royaloffice.th ไว้ในฐานข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล (Backup)

5. หน่วยราชการในพระองค์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
สำนักพระราชวัง (หน่วยราชการในพระองค์) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการจัดทำรายงาน
บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยราชการในพระองค์จะต้องดำเนินการตามคำสั่งของหน่วยราชการในพระองค์ และตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
หน่วยราชการในพระองค์ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการลงนามถวายพระพร
ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยจะจัดเก็บในระยะ 30 วัน

8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
    – สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่หน่วยราชการในพระองค์มีอยู่ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
    – สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
    – สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้
    – สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
    – สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น เมื่อหน่วยราชการในพระองค์ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ผู้รับบริการ มีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
    – สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการโดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม เพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

9. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
หน่วยราชการในพระองค์ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และหน่วยราชการในพระองค์ อาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ ๆ หากท่านมี ข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ pdpa@royaloffice.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-220-7200 ต่อ 2186 , 2187

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของส่วนราชการในพระองค์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของส่วนราชการในพระองค์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ส่วนราชการในพระองค์ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ส่วนราชการในพระองค์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ส่วนราชการในพระองค์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น จดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ขนาดภาษาหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

บันทึกการตั้งค่า