โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองแม่ข่า (ฉบับภาษาอังกฤษ)

His Majesty the King’s royal determination on the …

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566