ขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

ขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีมหามงคลในโอกาสที่รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์
  เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
  การบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง ๕ ศาสนานี้ในแต่ละศาสนาจะประกอบพิธี ดังนี้ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สวดถวายพระพรและศาสนาจารย์ของศาสนาซิกข์ สวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา
  ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ๕ ศาสนา พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ