ประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดพระราชพิธีวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในพระบรมมหาราชวัง   วันเสาร์ ที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำนักพระราชวัง จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ฯ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ