ประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ