สำนักพระราชวัง ได้เก็บสิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำหล่นไว้ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยังไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจำนวน ๓๘ รายการ

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศสำนักพระราชวัง ได้เก็บสิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำหล่นไว้ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และยังไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของมาติดต่อขอรับคืน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รวมจำนวน ๓๘ รายการ ท่านสามารถนำหลักฐานมาแสดงตนเป็นเจ้าของและขอรับคืนได้ ที่ห้องประชาสัมพันธ์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๘๓๐, ๓๑๐๐ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์นี้ PDF

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ