พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Amazing Thailand safety and Health Administration : (SHA ) ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤต โควิด-๑๙ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้รับตรามาตรฐาน Amazing Thailand safety and Health Administration : (SHA ) ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤต โควิด-๑๙ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

     พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Amazing Thailand safety and Health Administration : (SHA ) ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาวะวิกฤต โควิด-๑๙ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ