สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563

    วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชม ดังนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ทางประตูวิเศษไชยศรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ทางประตูสวัสดิโสภา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ทางประตูสวัสดิโสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

     ทั้งนี้กำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ในวันสำคัญ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ