พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลเรือนจำและโรงพยาบาลต่าง ๆ ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงสนพระราชหฤทัย อีกทั้งทรงให้ความสำคัญแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเฉพาะในด้านสุขอนามัย ซึ่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในกรณีเจ็บป่วย แต่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ในการให้บริการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ
        ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ เมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ
        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
        ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
        ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน 190,072,863 บาท  แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อพระราชทานแก่สถานพยาบาลเรือนจำและโรงพยาบาลต่าง ๆ  ทั้งนี้  จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาลเรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่าย (ระยะที่ 2) เพิ่มเติมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ