สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓