พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 15.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

      เวลา 20.08 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอเนกประสงค์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ในวันนี้มีผู้ป่วยมาตรวจรักษา จำนวนรวม 434 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคตาแห้ง โรคต้อเนื้อ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และโรคภูมิแพ้ เป็นต้น
     ในโอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 7 คน ที่ป่วยด้วยโรคผิวหนังแข็ง โรคลมชัก โรคผิวหนังอักเสบและติดเชื้อง่าย และโรคหัวใจ ทั้งยังทรงสอบถามถึงอาการป่วยและแนวทางในการรักษาด้วยความห่วงใย กับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

     จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตและผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพในพื้นที่ภาคใต้ โครงการศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและมีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวอีกทางหนึ่ง และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปาชีพให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร ได้แก่ การทอผ้าไหมยกทอง การปักผ้าลายไทย การสานกระเป๋าจากต้นกระจูด และการสาธิตการสาวไหมจากรังไหม และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ผ้าไหมยกดอกลายเครือวัลย์ ผ้าบาติกและผ้าปาเต๊ะของกลุ่มปันหยาบาติก จังหวัดสตูล ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้าบาติกและผ้าปาเต๊ะ จังหวัดกระบี่ ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพและราษฎร ทั้งยังพระราชทานพระราชานุญาตให้ราษฎรร่วมในการฉายพระรูปด้วย ยังความปลี้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อมาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ