พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563

     วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสด็จเข้าห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2563 และนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานการจัดงานโครงการหลวง 2563 กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “โครงการหลวง 2563”

     จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” และทอดพระเนตรนิทรรศการและฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการคลังสมองโครงการหลวง “ภูมิปัญญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากดินแดนฝิ่น สู่..แผ่นดินทอง” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติ
ความเป็นมาของโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ นิทรรศการสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทานโครงการหลวง นิทรรศการกัญชงของแม่ และหัตถกรรมราชินีปักเมี่ยน ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ และฐานเรียนรู้ด้านสังคม เป็นต้น
เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวง ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ขนมปังจากผักปวยเล้ง ขนมปังฟักทอง ซอสพริก ไอศกรีม ข้าวเกรียบรสชาติต่าง ๆ ผลไม้สด อาทิ เคพกูสเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 เสาวรส ข้าว และธัญพืชต่าง ๆ ผักสดออร์แกนิค ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน และปลาสเตอร์เจียนรมควัน

     จากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของจิตอาสาพระราชทาน และทอดพระเนตรการแสดงรำฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาจากช่างฟ้อนจิตอาสาจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

     เสร็จแล้ว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง ทดแทนการปลูกพืชเสพติดในอดีต จำนวน 18 ชนเผ่า อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอำเภอหางดง ชนเผ่าปกาเกอญอ จากอำเภอแม่วาง ชนเผ่าละหู่และชนเผ่าดาราอั้ง จากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงาม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาอย่างยาวนาน

     ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกและมอบพิมเสนน้ำ พร้อมผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ