พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

        ครอบครัวที่เป็นสุข ด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง ย่อมเป็นรากฐานของสังคมที่มั่นคงของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ครอบครัวที่เป็นสุขท่ามกลางความสมบูรณ์ของโคก หนอง นา อันเป็นศิลปะเพื่อความบริบูรณ์แห่งชีวิต แก่พสกนิกรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ