พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระลอกที่ ๒ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดประกอบอาหารพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาล / ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) และ ศูนย์เฝ้าระวังโควิด ๑๙ ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ โดยไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร

     สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงนี้ เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการ และถูกหลักอนามัย โดยบุคลากรผู้ปรุงอาหารจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการนำอาหารพระราชทานให้ที่โรงพยาบาล ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ จะไม่มีการจัดตั้งหน่วยแจกอาหารพระราชทาน ณ ที่หนึ่งที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระลอกที่ ๒ นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยมีสมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร  ดำเนินการจัดทำอาหารพระราชทานมื้อละ ๒,๕๐๐ กล่อง วันละ ๓ มื้อ รวมทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ กล่องต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร

     ทั้งนี้ทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ร้านอาหารกว่า 30 แห่งร่วมกันปรุงอาหารพระราชทาน ในแต่ละมื้อซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ค้าขายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ระลอกที่ ๒ อีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด ๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ ๗,๕๐๐ กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ