พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์แก่กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

    วันที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6,786,500 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์
แก่กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน และเพื่อใช้ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้เฝือกช่วยพยุง และแขนขาเทียม
ในการดำรงชีวิต โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ แก่กองออโธปิดิคส์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ แก่กองออโธปิดิคส์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

     ทั้งนี้ สิ่งอุปกรณ์ถาวรสายแพทย์ ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อและจัดหา ประกอบด้วย เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและหนังรองเท้า ตู้อบชิ้นงานด้วยคลื่น
อินฟาเรดพร้อมถาดรองชิ้นงานแบบปรับหมุนได้ และเครื่องขัดและตัดแต่งรองเท้าทางออร์โธปิดิคส์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ แก่กองออโธปิดิคส์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ แก่กองออโธปิดิคส์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย ตลอดจนผู้พิการจากโรคโปลิโอ อุบัติเหตุ และโรคภัยต่าง ๆ ของระบบกระดูกและข้อ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะมีแขนขาเทียม รวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบและจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละ ล้วนเป็นผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะต้องใช้อวัยวะแขนขาเทียม เพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อพุทธศักราช 2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงงานแขน-ขาเทียม เพื่อให้บริการแขนขาเทียม และเครื่องพยุงชนิดต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของ
กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และยังคงดำเนินการให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยดังกล่าว ได้ชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า 37 ปี
     ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในครั้งนี้ ทำให้ประชาชน กำลังพล ตลอดจนผู้ป่วยทั่วไปได้รับบริการ ได้รับความช่วยเหลือและการรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ และสามารถประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ