พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai แก่โรงพยาบาลสนาม

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์ ฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในความดูแล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน

 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน

     โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ