พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564

    วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 19.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

     โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ดังพระปฐม
บรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทรงมุ่งเน้น
ที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและกว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกด้านไปพร้อมกัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่แต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และเพื่อความผาสุกของประชาชน
ชาวไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงชนพสกนิกรชาวไทย สืบไป
     อีกทั้ง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลความเป็นอยู่ของราษฎร
ทรงส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามอันมีคุณค่าของผ้าไทย ทรงเป็นแบบอย่างด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยในการพระราชพิธี
และฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยจากท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภูมิภาค กับพระราชทานกำลังใจ และพระราชดำริเป็นแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชนที่มีอาชีพ
เกี่ยวกับผ้าไทย ตลอดจนทรงสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และความตั้งพระทัยมั่นที่จะรักษา และต่อยอดในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ้าไทย จนเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย สืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ