พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอมรธรรโมภาส (หลวงปู่ชม โอภาโส) จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอมรธรรโมภาส (หลวงปู่ชม โอภาโส) จังหวัดหนองคาย
     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564  เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอมรธรรโมภาส (หลวงปู่ชม โอภาโส) อายุ 106 ปี พรรษา 56 เจ้าอาวาสวัดสามัคคี (วัดธาตุ) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอมรธรรโมภาส (หลวงปู่ชม โอภาโส) จังหวัดหนองคาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอมรธรรโมภาส (หลวงปู่ชม โอภาโส) จังหวัดหนองคาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอมรธรรโมภาส (หลวงปู่ชม โอภาโส) จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ