พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ พระราชทานแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564

    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ (ระบบปริมาตรและความดัน) พระราชทานแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 8 เครื่อง เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 10 เครื่อง โดยมี นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ