พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ (ปญญาวุโฒ) เจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ (ปญญาวุโฒ) เจ้าอาวาสวัดประชาสนธิ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ (ปญญาวุโฒ) อายุ 91 ปี พรรษา 69 เจ้าอาวาสวัดวัดประชาสนธิ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
        พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ (ปญญาวุโฒ) เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2495 อายุ 91 ปี พรรษา 69 อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2473 เป็นพระนักพัฒนา เป็นพระนักเผยแผ่ และเป็นพระผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรมปฏิบัติบัติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านปฏิบัติศาสนกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเสมอมา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดทำให้เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ