ขั้นตอนการน้อมเกล้าฯ ถวายช้างสำคัญ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565
พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ

การจะน้อมเกล้าฯ ถวายช้างสำคัญต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เจ้าของช้างต้องทำหนังสือมายังนายอำเภอว่าสงสัยว่าช้างตนเองอาจเป็นช้างสำคัญ (เป็นช้างที่เลี้ยงไว้ หรือเป็นช้างป่า ดูแล้วมีลักษณะเป็นมงคล ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ลักษณะช้าง ขั้นต้น 7 ประการหรือไม่)
2. นายอำเภอจะต้องแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย
3. กระทรวงมหาดไทยแจ้งสำนักพระราชวัง เพื่อขอผู้ชำนาญคชลักษณ์ไปตรวจ ผลการตรวจเป็นอย่างไรผู้ชำนาญคชลักษณ์จะรายงานเลขาธิการพระราชวัง
4. การตรวจคชลักษณ์ เป็นหน้าที่ของผู้ชำนาญคชลักษณ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเท่านั้น
5. เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป ในกรณีต้องตามตำราฯ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มาอย่างไร
ทางสำนักพระราชวัง จะแจ้งไปทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไป
6. สำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาร่วมกัน ในการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการน้อมเกล้า ฯ ถวาย และพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภช
ช้างสำคัญ (ที่จังหวัด หรือนำมากรุงเทพ ฯ)
7. เมื่อกระทำพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างสำคัญแล้ว จึงจะนำช้างเข้ายืนโรงในโรงช้างต้น

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ