ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดม ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

       วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี        เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิรมงคล ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ