ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565

       วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ