ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

       2. รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” พร้อมตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       3. เวลา 15.30 น.พบผู้แทนนักศีกษา

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนเแก่น และจังหวัดชัยภูมิ 
       เวลา 09.30 น. เดินทางไปโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

       เวลา 12.00 น. เดินทางถึง ศูนย์ OTOP ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

       เวลา 15.00 น. เดินทางไปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ