ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 เวลา 09.10 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปรายงานความเป็นมาของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะ
ผู้แทนราษฎร ตำบลห้วยกระเจา สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา

       2. ออกเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาด พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังรายงานสรุปแนวทางการก่อสร้างโครงการ ฯ

       3. เวลา 14.38 น.ออกเดินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมสถานีปฏิบัติงานฝนหลวง

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ