พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 15.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำ และผ้าเย็นพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง และเครื่องดื่ม การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้

          พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านช้าง ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร ความสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร มีซุ้มเรือนแก้ว คำว่า “อินทร์” หมายถึง พระอินทร์ ส่วนคำว่า “แปลง” หมายถึง “สร้าง” มีความหมายว่า พระอินทร์ เป็นผู้สร้าง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกว่า 200 ปี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นวัดราษฎร์และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในการนี้ โดยดำริของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เห็นควรให้จัดสร้างฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้น ถวายองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โดยฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้น มีความกว้าง 2 เมตร ความสูง 3.6 เมตร ใส่พวงแก้ว โครงทำด้วยไม้สัก ยอดไม้สักแกะลาย ใช้ผ้าขาวนวล ขลิบขอบทองระบาย 2 ชั้น ใส่อุบะพวงจำปาทอง ขึ้นประดิษฐานเหนือเศียร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา เป็นเกียรติประวัติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะสืบไป โดยจะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และสรงน้ำปิดทอง “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ในวันเพ็ญเดือน 5 หรือเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ