ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
       เวลา 14.00 น. ติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลาย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ในพื้นที่โครงการ  

       เวลา 16.30 น. ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน สร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2554

       วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ