ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและ
โรงเรียนเครือข่าย ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
       1. เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

       2. เวลา 10.35 น. โรงเรียนวัดคอกช้าง

       3. เวลา 12.35 น. โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน

       วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในกิจกรรม
“โครงการหลวงร้อยรวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565″ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ และบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง รวมกว่า
300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 932 ต้น ในพื้นที่โดยรอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตาม
การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่

       วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
       1. เวลา 8:35 น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน คุรุชนพัฒนา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       2. เวลา 10:30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังกว้าง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

       3. เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ