ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และเขตพระราชฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติในการถ่ายทําภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และภาพนิ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

     สำนักพระราชวัง ประกาศ ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และเขตพระราชฐานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในการถ่ายภาพยนตร์
วีดิทัศน์ และภาพนิ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.royalgrandpalace.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ