ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรเวที ณ วัดเจ้ามูล เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ณ บ้านจ่อคีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

       เวลา 11.20 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสาวนิต (บ้านวังแซ) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

       เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ