ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี 

       เวลา 09.25 น. องคมนตรีบรรยายพิเศษ “บ้านเมืองไทย” และเยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมผู้ป่วยในและมอบของเยี่ยม จำนวน 20 ราย ณ ตึกผู้ป่วยใน, เยี่ยมชมอาคารกายภาพบำบัด ห้อง  telemedicine และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ อาคารภูมิพัฒน์

       เวลา12.00 น. ร่วมปลูกต้นไม้ เป็นที่ระลึก ณ หน้าอาคารภูมิพัฒน์

       วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลูกกาแฟ
ในระบบอนุรักษ์ ณ บ้านขุนยะป่ากล้วย สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

       วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดังนี้
       เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

       เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ