พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา  17.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ด้วยพระปรีชาสามารถกับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานี ฯ และพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ให้มีความทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ดังนี้
          1. ปรับผังการออกอากาศ 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยออกอากาศระดับชั้นปฐมวัย ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกจำนวนมาก ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในห้วงเวลาเรียน และรายการความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในห้วงเวลานอกเวลาเรียน
          2. เปลี่ยนระบบการออกอากาศ จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) เพื่อให้โรงเรียนปลายทางได้รับชมภาพการเรียนการสอนที่คมชัด และเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          3. ปรับปรุงอาคารสถานี ฯ และห้องเรียนต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการออกอากาศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนต้นทางและนักเรียนในโรงเรียนปลายทางทั่วทั้งประเทศอย่างสูงสุด อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อและงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4. เปลี่ยนกระบวนการผลิต (Production) จากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทป ทำให้สามารถวางแผนการถ่ายทำล่วงหน้า และปรับปรุงรายการที่สอนให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนนำรายการขึ้นสู่เว็บไซต์ให้คุณครูโรงเรียนปลายทางได้รับชมและเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า 3 วัน รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนใบงาน สื่อต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ อีกด้วย
          5. เพิ่มช่องทางการออกอากาศ ให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิ ฯ www.dltv.ac.th แอปพลิเคชัน DLTV และช่องยูทูป DLTV 1 Channel – DLTV 12 Channel และ DLTV 15 Channel เพื่อให้สามารถรับชมได้สะดวก และง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา

           มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2538 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม จำนวน 50 ล้านบาท และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 ให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบมา โดยเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539 ดำเนินการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง
         ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานี ฯ ส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 33,872 แห่ง ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ  มูลนิธิ ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิ ฯ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทำให้โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สามารถจัดการศึกษาให้นักเรียนและบุตรหลานในช่วงปิดเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียน ผู้ปกครอง และพสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ