พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 21.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายคีรี  กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  (มหาชน) พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

          บัตรแรบบิท  เป็นระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบตั๋วร่วมในการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอส และระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารใบเดียวเดินทางได้ในทุกระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งมีการพัฒนาให้ใช้ร่วมกับร้านค้าต่าง ๆ ได้ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2565 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกพิเศษเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระปฐมบรมราชโองการกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภาพตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 และภาพเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ไปจัดทำบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  กับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ