สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพื้นที่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จยัง “ฝาย มข ๒๕๒๗” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านเขาใหญ่ และชุมชนหมู่ที่ ๖ บ้านผักหนาม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ชุมชนหมู่บ้านคชานุรักษ์ได้จัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ภายหลังจากการเรียนรู้เส้นทางน้ำ ได้จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำหมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งการซ่อมแซมฝาย การสร้างฝายชะลอน้ำ การขุดลอก คูคลอง และการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ