ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน
มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย รายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 08.00 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์วาตภัยพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
       2. เวลา 09.00 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้แทนประชาชน จำนวน 30 ชุด
       3. เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมองแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 หลังคาเรือน

       วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

       วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. ณ โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

       2. เวลา 11.15 น. ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

       3. เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

       วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

        เวลา 12.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ไปในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 ณ สวนไผ่
และเข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1  ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ