พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสและทรงศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่สูงอายุ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการเผยแผ่
หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา
          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904
สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระราชภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
          พระราชภาวนาวชิรคุณ เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 อายุ 79 ปี พรรษา 47 อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2518 เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ธุดงค์บำเพ็ญเพียรไปในสถานที่ต่างๆที่มีความสงบร่มรื่นจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาธรรม และยังเป็นผู้นำประชาชน
ในพื้นที่ในการสร้างฝาย เพื่อเก็บกักน้ำ จนสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งอีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลโท กฤษดา สาริกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระราชภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ