มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

      เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ศูนย์พักพิงชั่วคราวชุมชนเทศบาลบูรพา 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ