ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565

       วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญฉัตรขาว 9 ชั้น ขึ้นกางกั้นเหนือพระเจดีย์ขนาดเล็กที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระศรีรัตนเจดีย์
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ