พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะอย่างเข้าใจผ่านเรื่องราวอันสนุกสนาน

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายการ์ตูนแอนิเมชัน โดยจัดสร้างขึ้นตามแนวหนังสือพระนิพนธ์ “สัมมาทิฏฐิ” ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทั้งหมดรวม ๘๔ ตอน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้อง สามารถรับชมหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ Google Drive

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ