ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565

       วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ