พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน ๕๐๐ ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๓๒๑ ครัวเรือน ๑,๑๙๓ คน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีจำนวนสมาชิก ๒๖๕ ราย ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พื้นที่ทำการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ