ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
ไปรับเสด็จ พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระราชินีแห่งรัฐสุลต่านโอมาน ณ อาคารรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ