ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

       วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ไปรับเสด็จ เจ้าหญิงยูเฟลมา โชเดน วังซุก ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565
ในพื้นที่จังหวัดน่าน
       เวลา 09.30 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางถึงโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทำการมอบถุงพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็กแก่ราษฎร พร้อมทั้งพบปะราษฎร และรับฟังบรรยายสรุปโครงการ ฯ

       เวลา 10.30 น. องคมนตรี และคณะเดินทางถึงฐานปฏิบัติการหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3253 บ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มอบสิ่งของพระราชทาน
แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และรับฟังบรรยายสรุปงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

       เวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะเดินทางเดินทางถึงโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯ บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มอบถุงพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็กแก่ราษฎร พร้อมทั้งพบปะราษฎร และรับฟังบรรยายสรุป

       วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

      วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน  2565 พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 08.30 น. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบปี 2564 และ แผนการตรวจสอบงบประมาณปี 2565 ร่วมกับผู้สอบภายนอกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 10.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงให้พึ่งพาตนเองได้ (เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง 2565 (เชียงใหม่) เพื่อสรุปผลการจัดเตรียมงานโครงการหลวง  ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะองคมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ