ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
สอบได้เป็นที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ขยายผล 40 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

       วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
          1. เป็นประธานเปิดงานในงานวันดินโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          2. วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามโครงการพระราชดำริ ณ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อม
พร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ดังนี้
       1.วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อำเภอโกสัมพีนคร

          เวลา 10.50 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน อำเภอโกสัมพีนคร

          เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอคลองลาน

          เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

       2. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

       3. เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร จำนวน 68 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ