พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15.45 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ 19 (ธรรมยุต) ของวัดหนองป่าพง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541  อุโบสถก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และประกอบพิธียกช่อฟ้า (สัตบริภัณฑ์) โดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธม̣โม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถวัดป่านานาชาติ เมื่อพ.ศ.2562  ในส่วนของอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้าง  ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายรูปแบบศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ มีนามว่า “พระพุทธสุเมธคุณ” เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรก  ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 24 รูป และมีพระสงฆ์มาอบรมศึกษาพระธรรมวินัย (แบบแลกเปลี่ยน) จำนวนกว่า 50 รูป  โดยมีพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ให้ความเคารพนับถือเดินทางมาอบรมศึกษาพระธรรมวินัย มีการอบรมกรรมฐาน ฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม และการแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียด  โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างท่องแท้ จนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจได้ตามข้อวัตรสายวัดป่า และเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้อง
          ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงพยาบาล
วารินชำราบ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นพระราชทาน แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ