พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น และครูดีเด่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน และโล่เชิดชูเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565

          วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 และครูดีเด่น ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
          ในโอกาสนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 14 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ฯลฯ เฝ้าฯ รับพระราชทานทุน

          โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี 2552 โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน ฯ ไปแล้ว 608 ล้านบาท
มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ไปแล้ว รวม 13 รุ่น จำนวน 2,088 ราย ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ บ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ปัจจุบันมีนักเรียนทุน
พระราชทาน ฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว รวม 7 รุ่น จำนวนเกือบ 800 ราย ซึ่งร้อยละ 66 ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน
          สำหรับในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 14 จำนวน 152 ราย และมีนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 13 จำนวน 1,012 ราย
ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ต่อเนื่อง รวมเงินทุนพระราชทานในปี
การศึกษานี้ จำนวนทั้งสิ้น 94 ล้านบาท ส่วนนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 11 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ 11 จำนวน 10 ราย ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา รวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาค จำนวน 8 ราย เป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ
          นอกจากนี้ ในปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีละ 10 ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 10 ราย ทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และจะปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางเป็นเวลา 2 ปี จากนั้น จึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไป
          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตใจ
ที่มุ่งมั่นในการดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ