พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ