พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

          วันที่ 10 มกราคม 2566  เวลา  18.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
          – นายซัยฟ์  อับดุลลอฮ์ มุฮัมมัด คอลฟาน อัชชามิซีย์ (Mr. Saif Abdulla Mohammed Khalfan Alshamisi) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่  ต่อจากนั้น

            – พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ นายนริศ  ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

           – ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม  ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่
             1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร  
             2. นายแพทย์วีรวัฒน์  มโนสุทธิ  นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ
             3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง  ภู่วรวรรณ  นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ
             4. นายณัฐพล  ทองไหล  นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
             5. นายพนม  นามผาญ  นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
            ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม  ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
            ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทรและคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ