พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  17.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

          “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม สร้างด้วยโลหะเนื้อทองแดง ขนาดหน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 57 เมตร พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ คณะสงฆ์วัดปากน้ำ และคณะศิษยานุศิษย์ มีดำริก่อสร้างขึ้น โดยถือคติแห่งปฏิภาคนิมิต
ที่พระมงคลเทพมุนี (สด  จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รูปที่ 7 ได้อรรถาธิบายไว้ในวิธีการเจริญพุทธวิปัสสนากัมมัฏฐาน และถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อเชิดชูประติมากรรมการสร้างพระพุทธรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ