อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

     อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ณ ที่ทำการกิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน เร่งเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู และก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตร บ้านตะแบง กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ทางด้านท้ายเขื่อนเก็บกักน้ำ และควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูด้วย ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๒

     ลักษณะโครงการ: อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู เป็นเขื่อนดิน ความจุ ๒๖.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คลองส่งน้ำความยาวรวม ๔๖.๘๘ กิโลเมตร ทั้งนี้ ในฤดูฝนปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างถึง ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่โครงการชลประทานศรีสะเกษสามารถบริหารจัดการน้ำไม่ให้มีผลกระทบกับราษฎรด้านท้ายอ่าง และได้เสริมกระสอบทรายในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มเติมอีก ๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม ๒๘.๗ ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง

     ประโยชน์ของโครงการ: สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน ๑๒,๕๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๖,๕๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยตึ๊กชู ตำบลโคกตาล ตำบลละลม และตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นพื้นที่ของศูนย์การพัฒนาเกษตรภูสิงห์ จำนวน ๕๔๐ ไร่ ราษฎรสามารถปลูกข้าวได้ปีละ ๒ ครั้ง มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ ๒ กลุ่ม สมาชิก ๕๙๙ คน

     อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมง กรมกิจการพลเรือนทหารบก ฯลฯ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสนับสนุนน้ำให้แก่พื้นที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ฯ โดยองคมนตรีได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำและมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูด้วย ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์สู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป

ข้อมูล : สำนักงาน กปร. , กรมชลประทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ